اثربخشی آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر ذهن آگاهی و تحمل ناکامی دانشجویان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_209

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر ذهن آگاهی و تحمل ناکامی دانشجویان خوابگاهی شهرستان اصفهان انجام گرفت . این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون بود و جامعه آماری آن شامل کلیه ی دانشجویان دختر مقطع لیسانس ساکن در خوابگاه دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بودند که از این میان تعداد ۲۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان (۲۰۰۳)، پرسشنامه تحمل ناکامی هرینگتون (۲۰۰۵) و پروتکل آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی بود. دادهها با استفاده روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره در نرم افزار spss-۲۲ تحلیل شد و نتایج به دست آمده نشان داد که این آموزش موجب افزایش میزان ذهن آگاهی و کاهش تحمل ناکامی در افراد گروه آزمایش شده است (۰۱/۰.(P≤ نتایج این پژوهش می تواند در جهت ارتقا کیفیت زندگی و توانمندیهای لازم در جهت مقابله موثر با موقعیت های مختلف زندگی به کار گرفته شود.

Keywords:

آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی , ذهن آگاهی , بهوشیاری , تحمل ناکامی

Authors

فریبرز صدیقی ارفعی

دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

ریحانه تابش

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی