شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگهداری و عدم ترک خدمت کارکنان دانش محور در اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 157

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAE01_0305

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1402

Abstract:

تحقیق حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگهداری و عدم ترک خدمت کارکنان دانش محور در اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی انجام گرفته است . این تحقیق از بعد هدف ، کاربردی و ازنظر روش ، توصیفی - پیمایشی است . به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان و مدیران اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی بوده که تعداد آن ها ۳۰ نفر است . با توجه به سرشماری، حجم نمونه همان ۳۰ نفر خبره است که پرسشنامه ها بین آن ها توزیع گردید. پرسشنامه تحقیق حاضر به صورت مقایسه جفتی جهت اندازه گیری شاخص های تحقیق طراحی شده است . داده ها توسط AHP و به کمک نرم افزار EXPERT CHOISE مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . نتایج حاکی از این بود که در تحقیق حاضر، از میان ۴ معیار اصلی که مورد مقایسه قرارگرفته اند معیار انگیزه بیرونی با وزن ۵۴۷/۰ در رتبه اول ، جوسازمانی با وزن ۲۶۷/۰ در رتبه دوم ، توانایی کاری با وزن ۱۰۶/۰ در رتبه سوم و حمایت سازمانی با وزن ۰۸۰/۰ در رتبه چهارم اهمیت قرارگرفته اند.

Authors

میترا حریرساز

دانش آموخته کارشناسی ارشد ، مدیریت بازرگانی ، گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

محمد حیدری

-استادیار و عضو هیات علمی تماموقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور