تحولات جهانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران؛ با تاکید بر سیاست افزایش نرخ بهره آمریکا

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1715271
Publish: 6 August 2023
دسته بندی علمی: اقتصاد بین الملل
View: 94
Pages: 80
Publish Year: 1401

This Research With 80 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Authors

یونس تیموری

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

علی اکبر خسروی نژاد

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

یدالله دیوسالار

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

غلامرضا گرائی نژاد

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

الهام وفائی

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری