آقای دکتر AliAkbar KhoraviNejad

Dr. AliAkbar KhoraviNejad

گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (449015)

4
27
35

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Researchs