آقای دکتر یدالله دیوسالار

پژوهشگر (مدعو) مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (448153)

8
2
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers