رابطه ویژگی شخصیتی با بهزیستی ذهنی در افراد معتاد به مواد مخدر شهرستان نور

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF03_111

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با بهزیستی ذهنی در افراد معتاد به مواد مخدر شهرستان نور بوده و پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را را کلیه افراد معتاد به مواد مخدر که در مراکز ترک اعتیاد در سطح شهرستان نور در سال ۱۴۰۲ دوران درمان خود را طی می کنند، تشکیل داده که جمعیت دانش آموزان بالغ بر ۴۷۹ نفر می باشد که از آن میان طبق جدول کرجسی- مورگان ۱۵۰ نفر را به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ویژگی شخصیتی NEO (۱۹۸۵) و پرسشنامه بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو SWS (۲۰۰۳) توسط پژوهشگر جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۳/۰ و ۸۰/۰ به دست آمد. تجزیه تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی استفاده می شود. در بخش توصیفی جهت سنجش متغیرهای پژوهش از اندازه های گرایش به مرکز (میانگین) و اندازه های پراکنده از مرکز (انحراف استاندارد) و نمودار استفاده گردید و در بخش استنباطی نیز برای بررسی متغیرها از همبستگی پیرسون و پیش بینی آن ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS نسخه ۲۸ استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ویژگی شخصیتی با بهزیستی ذهنی در افراد معتاد به مواد مخدر تاثیرات معنادار وجود دارد.

Keywords:

ویژگی شخصیتی , بهزیستی ذهنی , افراد معتاد به مواد مخدر.

Authors

سارا علیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی گرایش مشاوره، موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری، نور، ایران

آمنه خلعتبری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن