خانم دکتر Farzaneh michaelimanee

Dr. Farzaneh michaelimanee

فرد مهم علمی - Researcher ID: (501165)

59
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers