کتابشناسی توصیفی مدیریت و مولدسازی اموال دولتی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1935852
Publish: 11 March 2024
View: 90
Pages: 24
Publish Year: 1400

This Research With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

دولت ها در قبال شیوه مدیریت منابعی که در اختیار دارند، مسئول بوده و می بایست براساس اصول معقول و
موجهی از آن ها بهره برداری نمایند. مدیریت اموال و دارایی های دولتی از جمله موضوعات نوینی است که در
ادبیات اقتصاد بخش عمومی و اداره امور عمومی مطرح شده و تمرکز خود را بر بخشی از ابزارهای دراختیار
دولت ها قرار داده که به نوعی کمتر مورد توجه بوده است. طبیعی است که شیوه مدیریت اموال دولتی تابع
شرایط و عوامل متعددی است: فلسفه سیاسی حاکم بر روابط میان دولت و ملت، حقوق اساسی و قوانین
» بایسته « و » مطلوب « جاری در کشور و نیز تجربیات گذشته در اداره امور اقتصادی. از طرف دیگر مدیریت
اموال و دارایی های دولتی خود می تواند منجر به تغییر و بهبود رابطه دولت و ملت، انعطاف بخشی به مقررات
ناظر به شیوه بهره برداری از اموال و دارایی های دولتی و ارتقای اثربخشی سیاست های دولت ها شود.
اهمیت توجه به مقوله مدیریت و مولدسازی اموال و دارایی های دولتی، افزون بر مبانی حقوقی و
تاثیرگذاری بر اصلاح رابطه دولت و ملت، به شرایط موجود در اقتصاد و مالیه عمومی کشور ایران نیز
برمی گردد؛ کاهش درآمدهای نفتی، که به طور سنتی مهم ترین منبع درآمدی دولت های معاصر در ایران بوده
است و تشدید تحریم های ظالمانه، ضرورت توجه به مدیریت دارایی های دولتی را دوچندان می کند؛ شدت
تکرار و ارجاع به مدیریت و مولدسازی اموال و دارایی های دولتی در سال های اخیر از جانب
سیاست گذاران، مجریان و کارشناسان اقتصادی نیز موید لزوم این توجه می باشد.
مجموعه حاضر مشتمل بر معرفی و ارائه شرحی مختصر از برخی کتب، مقالات و گزارش های منتشره
در باب مدیریت اموال دولتی است که از ده ها سال قبل تا به امروز ناظر به موضوعات و ابعاد مختلف منتشر
شده است. هدف تدوین کتابشناسی حاضر تسهیل ورود کارشناسان و پژوهشگران به موضوع مدیریت و
مولدسازی اموال و دارایی های دولتی و ترسیم بخشی از محورهای پژوهشی مورد توجه در ادبیات علمی و
سیاستی مربوط است. امید که در چارچوب قواعد حاکم بر نظام اقتصادی و حقوقی کشورمان، این مطالعات
و پژوهش ها الهام بخش شیوه مدیریت عالمانه و عادلانه اموال و دارایی های دولتی و عمومی باشند.