توزیع جغرافیایی فعالیتهای صنعتی با تاکید بر توسعه مالی:مطالعه موردی صنایع کارخانهای استانهای ایران

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 577

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NDMCONFT03_181

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1394

Abstract:

عوامل متعددی از جمله وضعیت زیرساختها، دسترسی به بازار)کالا و مالی(، صرفههای تجمع، ساختار دستمزد، مالیاتها، یارانهها، شرایط سیاسی و... بر تجمع مکانی صنایع در یک کشور اثر میگذارند. بنابراین بسیاری از اقتصاددانان تلاش نمودهاند تا ارتباط بین بخش واقعی و مالییک اقتصاد و نحوه توزیع جغرافیایی صنایع در مناطق مختلف یک کشور را مورد بررسی قرار دهند. بخش مالی نقش اساسی در توسعه و رشداقتصادی دارد و به دلیل ایفا کردن نقش واسطهای در تخصیص منابع به همه بخشهای اقتصاد، از طریق کاهش هزینههای تامین مالی و نیز تشویق پساندازها و استفاده کارا از آنها، سهم عمدهای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. بنابراین تخصیص بهینه منابع مالی در بین استانهاییک کشور، میتواند نقشی کلیدی در رشد و توسعه آن مناطق داشته باشد. در این تحقیق اثرگذاری ساختار مالی)سهم بانکداری هر استان از کل کشور( و توسعه مالی)سهم هر استان از کل تسهیلات اعطایی( بر رشد و تجمع بنگاههای صنعتی در استانهای ایران در بازهی زمانی 0931-0931 به کمک شاخص ضریب تمرکز مکانی LQ و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی دادههای تابلویی Panel Data و نرم افزار Eviews بررسی شده است. نتایج بررسی رابطهی نرخ رشد تسهیلات استانها و شاخص ضریب تمرکز مکانی LQ نشان میدهد که هیچگونه رابطه معنیداری بین حجم تسهیلات اعطایی و ضریب تمرکز مکانی صنایع استانها وجود ندارد. نتایج برآورد الگوهای تحقیق نشان داد توسعه مالی اثرگذاری همه جانبه بر ساختار صنعت به لحاظ اندازه بنگاه، موجودی سرمایه به ازای هر نیرویکار و جبران خدمات به ازای هر نیرویکار دارد اما ساختار مالی تنها صنایع استانهایی را تحت تاثیر قرار میدهد که موجودی سرمایه و جبران خدمات بیشتری دارند. به بیان دیگر توسعه بخش صنعت به لحاظ اندازه بنگاه، موجودی سرمایه و جبران خدمات از مسیر تقویت ابزارهای توسعه مالی قابل حصولتر از ابزارهایساختار مالی میباشد. در یک جمعبندی فرضیه اول این تحقیق تایید شد؛ به عبارتی ساختار و توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد صنعت مناطق دارد اما فرضیه دوم رد شد لذا هیچگونه رابطه معنیداری بین حجم تسهیلات اعطایی و ضریب تمرکز مکانی صنایع استانها وجود ندارد.

Authors

محمود محمودزاده

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

صالح قویدل

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

آرزو قلی زاده

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد فیروزکوه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اخباری، محمد، "مروری بر وضعیت ژرفای (عمق) مالی ایران"، مجله ...
 • او سالیوان، آرتور، 1390"مباحثی در اقتصاد شهری"، ترجمه: قادری، جعفر، ...
 • پیراسته، حسین، کریمی، فرزاد(1382)، "تحلیلی از مزیت‌های رتبه‌ای صنایع استان ...
 • مهرآرا، محسن، طلاکش‌نایینی، حسین، "بررسی رابطه توسعه‌ی مالی و رشد ...
 • جعفری صمیمی، احمد و همکاران، "تاثیر توسعه مالی و آزادسازی ...
 • جعفری صمیمی، احمد، نقوی، سمیه سادات، "بررسی مزیت نسبی ارزش ...
 • درویشی، باقر، عسگری، حشمت اله، "جهت‌گیری مزیت نسبی برخی از ...
 • سلمانی، بهزاد، امیری، :"بهزاد، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مورد ...
 • شادکام، حامد، "ساختار مالی و رشد اقتصادی"، موسسه عالی بانکداری ...
 • صادقی، سید کمال، ابراهیمی، سعید، کیانی، سیمین، "رابطه بین توسعه ...
 • صباغ کرمانی، مجید، تابستان 1380، "اقتصاد منطقه‌ای (تئوری و مدل‌ها)"، ...
 • عباسی، غلامرضا، "همگرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی در ...
 • موتمنی، مانی، "بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ...
 • مرکز آمار ایران، سالنامه آماری استان‌ها. ...
 • Ehrlich, Maximilian _ & Seidel, Tobias, " Regional Implications of ...
 • Ghosh, Saibal(2 _ 07), Economic Geography of Industrial Location: Evidence ...
 • Hering, L. and S. Poncet(2008), The impact of economic geography ...
 • He, Qing & Xue, Chang & Zhu, Chenqi, " Financial ...
 • Tabuchi , Takatoshi & Thisse, Jacques -Francois , "Taste heterogeneity, ...
 • Yong-Sang, Shyn, & Oh, Wankeun , "The Effects of Financial ...
 • نمایش کامل مراجع