تبیین تاثیر روابط موفق با مشتری در ارتقای ارزش ویژه برند و تصویر نمایندگان شرکت بیمه دانا استان آذربایجان غربی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 621

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OICONFERENCE03_152

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تاثیر روابط موفق با مشتری در ارتقای ارزش ویژه برند و تصویر نمایندگان شرکت بیمه دانا استان آذربایجان غربی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، در گروه تحقیق های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت و نمایندگان شرکت بیمه دانا استان آذربایجان غربی می باشد، که تعداد این افراد 50 نفر بود. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه ، که شامل 41 سوال بوده که روایی مناسبی داشته و پایایی آن نیز (ضریب آلفا کرونباخ 0/938) بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد مناسب پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است که با اطلاعات حاصل از پرسشنامه به بررسی آمار توصیفی و آماراستنباطی داده پرداخته شد. همچنین از آزمون های کولموگروف اسمیرنف ، برای یافتن نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها استفاده شد، از معادلات ساختاری نیز در تحلیل آماری استفاده گردید. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد که تاثیر روابط موفق با مشتری در ارتقای ارزش ویژه برند و تصویر نمایندگان مثبت می باشد .

Keywords:

روابط موفق با مشتری , ارتقای ارزش ویژه برند , تصویر نمایندگان

Authors

رضا طراوت

دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی آذرآبادگان، ارومیه

مرتضی شکرزاده

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آذرآبادگان، گروه مدیریت، ارومیه