مقالات بیمه دانا در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه دانا درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه دانا جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 72 مقاله در زمینه بیمه دانا استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه دانا در صنعت بیمه

1. تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری کارکنان و مدیران شرکت بیمه
2. بررسی رابطه بین اعتماد کارکنان نسبت به سازمان با مقاومت در برابر تغییر با نقش میانجی میل به ادامه خدمت در سازمان (مطالعه موردی: شعب شرکت بیمه دانا استان گلستان)
3. بررسی اثر استاندارد سازی و سفارشی سازی خدمات بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی گری کیفیت خدمات و رضایت مشتری ( مورد مطالعه شرکت بیمه دانا، استان البرز)
4. بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه بازاریابی رسانه های اجتماعی ( مطالعه موردی بیمه دانا )
5. بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطهبازاریابی رسانه های اجتماعی مطالعه موردی بیمه دانا
6. تاثیر عوامل موثر بر فرهنگ مشتری مداری در بیمه دانا ایلام
7. بررسی نقش میانجیگری عشق به برند در رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شرکت بیمه دانا؛ استان خراسان شمالی)
8. پیش بینی کیفیت ارائه خدمات و تصویر سازی ذهنی بر اساس مدیریت بازاریابی شبکه ای در مشتریان شرکت بیمه دانا استان اردبیل
9. بررسی چگونگی تاثیر ارزش ویژه برند کارفرما بر عملکرد کارکنان با توجه بهنقش رفاه و وفاداری کارکنان(مورد مطالعه: بیمه دانا)
10. تحلیل اثر سرمایه انسانی بر رقابت پذیری در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه دانا شعبه خرم آباد)
11. بررسی نقش متغیر میانجی رفتار شهروند سازمانی در رابطه با اخلاق کارکنان بیمه دانا استان قزوین
12. تاثیر ابعاد رهبری تحولگرا بر تعهد و رضایتمندی کارکنان در سازمان بیمه دانا
13. اثر ذخایر بیمه اتکایی بر سودآوری شرکت بیمه دانا
14. بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی
15. ارزیابی خسارت معوق به روش نردبان زنجیره ای (مطالعه موردی: رشته بیمه های مسئولیت شرکت بیمه دانا)
16. ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا
17. بررسی رابطه بین رهبری متعالی و رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای معنویت در محیط کار در شرکتهای بیمه(مطالعه موردی؛ شرکت بیمه دانا، تهران)
18. بررسی اثر استاندارد سازی و سفارشی سازی خدمات بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی گری کیفیت خدمات و رضایت مشتری ( مورد مطالعه شرکت بیمه دانا، استان البرز)
19. بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تجربه جاذبه مراجعه کنندگان بر قصد رفتاری مشتریان (مورد مطالعه: بیمه دانا استان مازندران)
20. اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بیمه دانا
21. بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمان شرکت بیمه دانا
22. سهم شاخص های بازاریابی شبکه ای در کارایی و اثربخشی صنعت بیمه
23. ارائه الگویی به منظور کاربرد پایان نامه های دانشگاهی در بیمه با روش ANP
24. درجه بندی شعب و نمایندگان در صنعت بیمه با الگوهای ریاضی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه دانا)
25. بررسی علل بروز کارآفرینی سازمانی در بیمه دانا
26. بررسی میزان کارایی اثر بخشی بازاریابی شبکه ای در صنعت بیمه
27. رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت کارآفرینان
28. مدیریت سطح توانگری مالی با استفاده از تخصیص سرمایه به روش قیمت گذاری اختیار معامله ها – مطالعه موردی بیمه دانا
29. جو اخلاقی، تاثیر آن بر مشتری و وفادارسازی در بیمه زندگی (مورد مطالعه: بیمه دانا استان گیلان)
30. بررسی چگونگی میزان تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی درصنعت بیمه (مطالعه موردی شرکت های بیمه آسیا، بیمه البرز و بیمه دانا)
31. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتریان صنعت بیمه مطالعه موردی:بیمه ایران، بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا
32. بررسی تاثیرکاربرد فناوری تجارت الکترونیک بر آمیخته بازاریابی خدمات بیمه ای ازسوی نمایندگان بیمه ایران و بیمه دانا در سطح استان لرستان
33. رابطه الگوی رفتاری مصرف کننده و استراتژیهای بازاریابی اینترنتی مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، بیمه آسیا و بیمه دانا استان مازندران
34. بررسی تاثیر نیروی انسانی و اهداف حسابرسی داخلی شرکت بیمه دانا استان تهران بر عملکرد مالی آن
35. بررسی تاثیر دستورالعمل حسابرسی و گزارش حسابرسی داخلی شرکت بیمه دانا استان تهران بر عملکرد مالی آن
36. بررسی تاثیر دامنه حسابرسی داخلی و عملیات حسابرسی داخلی شرکت بیمه دانا استان تهران بر عملکرد مالی آن
37. بررسی ارتباط بین هوش عاطفی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی برکیفیت ارایه خدمات ( مورد مطالعه: شعب بیمه دانا شهر تهران )
38. بررسی تاثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر وفاداری با نقش میانجی اعتماد برند (مطالعه موردی : بیمه دانا شهرستان سمنان)
39. بررسی تاثیر عوامل موثر بر انگیزش مشتریان در عملکرد شرکت بیمه دانا نمایندگی شیراز در سال 1395
40. ارزیابی عملکرد شرکت بیمه دانا از طریق کارت امتیازی متوزان با رویکرد مدل تعالی سازمانی و رتبه بندی با استفاده از تحلیل های آماری
41. تحلیل مقایسه ای مدیریت کیفیت فراگیر از منظر مدیریت علمی و مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: بیمه دانا)
42. بررسی رابطه عملکرد مالی و منابع مشهود و نامشهود در شرکت بیمه دانا
43. عوامل موثر بر ضریب خسارت بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان کارگاه های غیر ساختمانی (شرکت بیمه دانا- استان خراسان رضوی)
44. بررسی تاثیر وفاداری مشتری بر بهبود عملکرد نمایندگان شرکت بیمه دانا استان آذربایجانغربی
45. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود عملکرد نمایندگان شرکت بیمه دانا استان آذربایجانغربی
46. بررسی تاثیر رفتار اخلاقی فروشنده بر رضایت مشتریان با نقش میانجی تصویر ذهنی برند نمایندگان شرکت بیمه دانا استان آذربایجان غربی
47. بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک تمایل کارکنان به اجرای برنامه های تحول سازمانی (مطالعه موردی: نمایندگان شرکت بیمه دانا استان آذربایجان غربی)
48. تبیین تاثیر روابط موفق با مشتری در ارتقای ارزش ویژه برند و تصویر نمایندگان شرکت بیمه دانا استان آذربایجان غربی
49. بررسی ارتباط بین هوش عاطفی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی برکیفیت ارایه خدمات (مورد مطالعه: شعب بیمه دانا شهر تهران)
50. بررسی راهکارهای مقابله با تقلب در رشته شخص ثالث خودرو در ایران (مورد مطالعه بیمه دانا)
51. بررسی رابطه ی بین ادراک قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان خدمات نمایندگی های شرکت بیمه دانا استان کرمان
52. بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات و رفتار خرید مصرف کنندگان خدمات نمایندگی های شرکت بیمه دانا استان کرمان
53. مطالعه ای جهت تبیین توسعه کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش خلاقیت و مولفه های شخصیتی کارآفرین ( مطالعه ای درشرکت بیمه دانا استان زنجان )
54. بررسی مقایسه ای کیفیت خدمات بیمه ای از دیدگاه کارکنان و مشتریان بیمه دانا استان ایلام
55. بررسی تاثیرمدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شعب بیمه دانا
56. بررسی تاثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر وفاداری با نقش میانجی اعتماد برند (مطالعه موردی:بیمه دانا شهرستان سمنان)
57. تاثیرشبکه ها ونرم افزارهای کامپیوتر) با نگاه فناوری اطلاعات( بر عملکرد بازاریابی بیمه های عمر )مطالعه موردی شرکت بیمه دانا شهر مشهد
58. مدلسازی تاثیرعوامل مدیریت دانش ونوآوری سازمانی براستراتژی درصنعت بیمه بااستفاده ازمدل معادلات ساختاری موردمطالعه شرکت بیمه دانا
59. بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت بیمه دانا
60. بررسی تاثیر شواهد فیزیکی و مکان دفاتر بیمه بر رضایت و وفاداری مشتری ( مطالعه موردی: شعب بیمه دانا غرب استان مازندران)
61. تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی بیمه های عمر_(مطالعه موردی شرکت بیمه دانا شهر مشهد)
62. تعیین تاثیر ارائه خدمات و ارتباط با مشتری در عملکرد مالی شرکت بیمه دانا تهران
63. شناسایی عوامل آمیخته های بازاریابی خدمات بیمه بر تصمیم گیری و انتخاب مشتریان مطالعه موردی: بیمه دانا
64. بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی)
65. بررسی تأثیر ابعاد کیفیت ادراک شده بر رضایت و وفاداری مشتریان در نمایندگی های بیمه دانا استان ایلام
66. بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان با روشBSC بر تعلق خاطر کاری و توانمند سازی روانشناختی در شرکت بیمه دانا شمال و شمالغرب
67. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان رضایتمندی مشتریان مطالعه موردی: بیمه دانا شهرستان خرم آباد
68. سنجش کیفیت خدمات شرکت بیمه دانا شعبه شیراز با استفاده از روش SERVQUAL
69. سنجش کیفیت خدمات شرکت بیمه دانا شعبه کرمان با استفاده از روش SERVQUAL
70. بررسی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیک(مورد کاوی شرکت بیمه دانا)