بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس در بهبود کیفیت یادگیری: مطالعه موردی مدارس هوشمند شهررشت

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 438

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PECONF03_077

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس در بهبود کیفیت یادگیری می باشد. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی می باشد که جامعه آماری آن کلیه معلمان مدارس هوشمند شهررشت در سال تحصیلی 95-1394 است که شامل 230 نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 140 می باشد، که از 20 مدرسه ابتدایی به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS با آزمون t همبسته مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داده است که بین کیفیت یادگیری دانش آموزان در هر 5 بعد، نگرش ها و ادراکات، اکتساب و درهم تنیدن دانش، بسط و اصلاح دانش، استفاده معنادار از دانش و عادت های ذهنی قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس، تفاوت معنی داری وجود دارد.

Authors

مریم نعیمی آملی

کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران

سید فخرالدین فخرحسینی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی