رابطه حسابداری مدیریت با سرمایه فکری و انسانی در شرکتهای بیمه آسیا

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 857

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_084

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه حسابداری مدیریت با سرمایه فکری و انسانی در شرکت های بیمه آسیا پرداخت و تعداد 40 نفر از کارکنانو مدیران نمایندگی های بیمه آسیا در استان خراسان شمالی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه بود و از سه پرسشنامه حسابداری مدیریت، سرمایه فکری و سرمایه انسانی برای این منظور استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط ترن افزار SPSS و با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره انجام شد. یافته ها نشان داد که بین سیستم های حسابداری مدیریت با سرمایه فکری و انسانی در شرکت های بیمه آسیا رابطه معنی داری وجود دارد (p<0/05) یافته های فرعی پژوهش نشان داد بین شیوه استفاده از سیستم های بین شیوه استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت با سرمایه فکری و انسانی در شرکتهای بیمه آسیا خراسان شمالی رابطه معنی داری وجود دارد (p<0/05) بین نوع اطلاعات در سیستم های حسابداری مدیریت با سرمایه فکری و انسانی در شرکتهای بیمه آسیا خراسان شمالی رابطه معنی داری وجود دارد (p<0/05) همچنین بین نوع پشتیبانی از تصمیم گیری در سیستم های حسابداری مدیریت با سرمایه فکری در شرکت های بیمه آسیا خراسان شمالی رابطه معنی داری بود (p<0/05) ولی بین نوع پشتیبانی از تصمیم گیری در سیستم های حسابداری مدیریت با سرمایه انسانی رابطه معنی داری نبود.

Keywords:

سیستم های حسابداری مدیریت , سرمایه فکری , سرمایه انسانی , بیمه آسیا

Authors

حسین رستگار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، گروه حسابداری

سحر مجردی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه غیرانتفاعی حکیمان بجنورد

طیبه عضدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه غیرانتفاعی حکیمان بجنورد

سمانه جعفری

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه غیرانتفاعی حکیمان بجنورد