بررسی رابطه استراتژی تنوع و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 441

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_815

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه استراتژی تنوع و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، پرداخته است. روش تحقیق پژوه حاضر، توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر،تمامی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران می باشند. برای انجام تجزیه و تحلیل از آزمون هایآماری تحلیل همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگیپیرسون، حاکی از آن است که بین استراتژی تنوع و متغیرهای حاشیه سود خالص، بازده داراییها، اندازه شرکت همبستگیو ارتباط خطی معنی داری وجود دارد لیکن بین متغیر استراتژی تنوع با بازده حقوق صاحبان سهم و رشد دارایی های ثابتشرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد. همچنین بین حاشیه سودخالص و متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام نیز، همبستگی و ارتباط معنی داری وجود دارد و در نهایتبین بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی دار وجود دارد ولی بین بقیه متغیرها هیچ ارتباط معنیداری آماری وجود ندارد.

Keywords:

استراتژی تنوع , عملکرد مالی , شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Authors

احسان جوانمردی

دکترای مدیریت سیستمها، دانشگاه شیراز، ایران

یوسف جلیلیان

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت سیاستگزاری بازرگانی دانشگاه تهران، ایران