مقالات Journal of Iranian Dam and Hydropower، دوره 10، شماره 33