مقالات Iranian Economic Review Journal، دوره 22، شماره 2