مقالات Iranian Economic Review Journal، دوره 2، شماره 2