مقالات Journal of Environmental Health Engineering، دوره 10، شماره 4