مقالات Social Welfare Quarterly، دوره 15، شماره 57