مقالات Social Welfare Quarterly، دوره 14، شماره 53