خلاصه فعالیتهای علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 453
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 135
رتبه علمی در کل کشور: 433
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 34
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز ملی تحقیقات شوری

ارزیابی تحمل به شوری برخی از ژنوتیپ های انتخابی پده (Populus euphratica Oliv) در شرایط مزرعه نوشته علی مومن پوراثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (رقم تیتیکاکا) نوشته حسین بیرامی و رستم یزدانی بیوکی و معصومه صالحیامکانسنجی توسعه کاشت نشایی و بذری زوفا (Hyssopus officinalis L.) با منابع آب شور نوشته رستم یزدانی بیوکیتغییر شکل های فسفر خاک تحت تاثیر لجن فاضلاب شهری و سوپر فسفات تریپل در دو شرایط شور و غیر شور نوشته حدیث حاتمی و حسین پرویزی و امیر پرنیان و غلامحسن رنجبرتعیین آستانه تحمل به تنش شوری ژنوتیپ های کینوا در شرایط مزرعه نوشته معصومه صالحی و فرهاد دهقانیمقایسه عملکرد و ارزش غذایی برخی گونه های شورزیست در منطقه اردکان و سبزوار نوشته غلامحسن رنجبر و محمد جواد بابائی زارچمقایسه عملکرد علوفه سه گونه آتریپلکس (.Atriplex spp) در کشت متراکم تحت آبیاری با آب بسیار شور نوشته ولی سلطانی گرد فرامرزی و محمد جواد بابائی زارچ و فرهاد دهقانی و غلامحسن رنجبربهبود صفات رشدی درختان انار با کاربرد نیترات کلسیم در شرایط شور نوشته علی مومن پور و حسین بیرامیمکان یابی مناطق مستعد برای کشت و توسعه یونجه درختی (Chamaecytisus palmensis L.) در استان یزد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی نوشته محمد حسن رحیمیانبرآورد آستانه تحمل به شوری گیاه مرتعی-دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L) نوشته رستم یزدانی بیوکیبررسی اثرات تغییر اقلیم بر فراسنجه های اقلیمی حوضه ی آبخیز تویسرکان به کمک الگوهای گردش عمومی جو نوشته محمدحسن رحیمیانبرآورد ضریب گیاهی و نیاز آبی کینوا (رقم تیتیکاکا) در شرایط لایسیمتری نوشته حسین بیرامی و محمدحسن رحیمیان و معصومه صالحی و رستم یزدانی بیوکی و هادی پیراسته انوشه و مهدی شیران تفتیآیا استفاده از آب شور بر میزان ریزمغذی های دانه تولیدی کینوا تاثیر می گذارد؟ نوشته معصومه صالحی و فرهاد دهقانیتعیین آستانه تحمل به شوری و برخی ویژگی های رشدی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) در شرایط گلدانی نوشته رستم یزدانی بیوکیارزیابی تحمل به شوری برخی گونه های رایج در جنگل کاری و ایجاد منظر نوشته فرهاد دهقانی و علی مومن پور و ولی سلطانی گردفرامرزیگونه های بومی سالیکورنیا با ارزش اقتصادی در فلور ایران نوشته غلامحسن رنجبر و فرهاد دهقانی و محمدحسن رحیمیانبررسی تولید علوفه سورگوم در گلخانه نوشته غلامحسن رنجبر و حدیث حاتمی و محمدجواد بابایی زارچبررسی تاثیر رطوبت خاک بر چگونگی توسعه ریشه گیاه تاغ (.Haloxylon spp) نوشته محمدعلی مشکوهاثر کود دامی و ورمی کمپوست بر ویژگی های رشدی درختچه پر (Cotinus coggygria) تحت تنش شوری در شرایط گلخانه نوشته علی مومن پورتاثیر تنش شوری بر مشخصه های مورفوفیزیولوژیکی برخی ژنوتیپ های انار نوشته علی مومن پور

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز ملی تحقیقات شوری

بررسی گزینه های مختلف استفاده از آب های شور و لب شور در استان یزد (1391)بررسی ومقایسه عملکرد ارقام و لاینهای گندم دوروم بین المللی در شرایط آب و خاک شوریزد (1382)بررسی تحمل به شوری لاینهای امیدبخش سورگوم علوفه ای (1386)بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری بر آبگذری خاک سطحی منطقه صدوق یزد (1386)تعیین آستانه تحمل به شوری دو لاین امیدبخش گندم (1386)تعیین ازت و فسفر مورد نیاز درختان بارور پسته در شرایط شور (1386)بررسی چگونگی حرکت املاح زیر منطقه توسعه ریشه اراضی تحت آبیاری شمال دشت یزد - اردکان (1386)ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم متحمل به شوری در آزمایشات پیشرفته منطقه ای عملکرد گندم (1386)جمع آوری و مقایسه عملکرد ارقام تجاری داخلی و خارجی جو در اراضی شور پایین دسته حوزه کرخه (1388)جمع آوری و مقایسه عملکرد ارقام تجاری داخلی و خارجی چغندرقند در اراضی شور پایین دست حوزه کرخه (1388)جمع آوری و مقایسه عملکرد ارقام تجاری داخلی و خارجی گندم در اراضی شور پایین دست حوزه کرخه (1388)بررسی نیاز آبشویی و تعیین حساسیت به شوری یونجه (1389)بررسی اثر متقابل شوری و تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان عقیمی گلچه های سنبله دو رقم گندم (1389)ارزیابی وضعیت شوری در اراضی تحت کشت گندم در مناطق مختلف کشور (1389)ارزیابی لاین های زودرس متحمل به خشکی گندم در شرایط شور استان فارس (1391)مقایسه سیستم های مختلف آبیاری بر روی تولید علوفه گیاهان شورپسند در شرایط شور (1391)تاثیر تنش شوری و رژیم های آبیاری بر تولید زیست توده کوشیا ‭(Kochia scoparia) ‬و روند شوری خاک (1391)ارزیابی سیستم های مختلف آبیاری قطره ای در اراضی شور استان یزد (1392)ارزیابی الگوریتم توازن انرژی سطحی زمین ‭(SEBAL) ‬در تخمین نیاز آبی پسته در شرایط شور (1392)اثر روش های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات خاک و عملکرد گندم در شرایط شور مناطق معتدل استان فارس (1392)اثرات مقادیر مختلف مصرف کودهای ازت و فسفر بر تولید گیاهان هالوفیت علوفه ای در شرایط شور (1392)تدوین برنامه راهبردی: مدیریت استفاده پایدار از منابع آب های نامتعارف و خاک های شور (1392)طرز کار و روش استفاده از شوری سنج چهار الکترودی (1393)ارزیابی تحمل به شوری لاین های تریتیکاله در استان فارس (1393)بررسی اثر کودهای ریز مغذی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه سیاهدانه‭(Nigella sativa) ‬در تنش شوری (1393)کمی سازی مولفه های اصلی تحمل به شوری در تعدادی از ارقام گندم ایرانی (1394)تعیین میزان تحمل به شوری در ژنوتیپ های برتر رازیانه ‭(Foeniculum vulgare Mill.) ‬و ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک آنها در تیمار شوری آب آبیاری (1394)مقایسه عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ های برتر بابونه آلمانی در شرایط شور (1394)بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی آلویه ورا (1394)تهیه نقشه پراکنش علف های هرز باغ های پسته مناطق شور با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) در استان یزد (1394)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز ملی تحقیقات شوری

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز ملی تحقیقات شوری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز ملی تحقیقات شوری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز ملی تحقیقات شوری

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط مرکز ملی تحقیقات شوری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: