ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز ملی تحقیقات شوری

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 293
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 134
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 439
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 34
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز ملی تحقیقات شوری

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز ملی تحقیقات شوری را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز ملی تحقیقات شوری

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تاثیر پرایمینگ با عناصر غذایی برسبزشدن و میزان عناصر گیاهچه پنبه رقم خرداد در شرایط شور و غیرشور

مجله تحقیقات بذر1399
2تبیین رابطه شوری آب آبیاری و شوری خاک
مجله مدیریت آب در کشاورزی1395
3ارزیابی عملکرد برخی گونه ها و اکوتیپ های سالیکورنیا آبیاری شده با آب دریا و آب شور زیرزمینی


پژوهش آب در کشاورزی1400
4اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یون ها در گیاه کوشیا
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1390
5واکنش فیزیولوژیکی تعدادی از گیاهان شورزیست علوفه ای در شرایط شور


فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1391
6مطالعه سرعت سبز شدن، قابلیت استقرار و عملکرد تعدادی از گونه های شورپسند در شرایط شور

فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1392
7تاثیر تاریخ کاشت و تنش شوری بر عملکرد دانه و عقیمی سنبله گندم، رقم بم

فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1392
8چالش آب برای تامین معیشت در حوزه آبخیز کالشور سبزوار (افق ۱۴۰۴)
دومین همایش ملی شهر سالم1389
9The Preliminary Study of Camelina Compatibility as a New Oil Crop in the Temperate Region of Fars Province
فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی1400
10مدیریت کود نیتروژن تحت تاثیر تنش گرما در دوره گرده افشانی کینوا
مجله تولید گیاهان زراعی1399
11اثر هم افزایی تنش خشکی و تیمار اسیدآمینه گلایسین بر واکنش های ساختاری و آنتی اکسیدانی گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica)
مجله تولید گیاهان زراعی1399
12مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین های مختلف کینوا ( Chenopodium quinoa) در کشت دیم پاییزه شهرستان گرگان
مجله تولید گیاهان زراعی1399
13تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa) در کشت بهارهمجله تولید گیاهان زراعی1398
14اثر مالچ های مختلف بر کاهش تبخیر و تغییرات شوری در خاک هایی با بافت متفاوت
نشریه آبیاری و زهکشی ایران1400
15اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و کود سولفات روی بر عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط مزرعه ای استان یزد

فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
16اثرات متقابل شوری آب آبیاری و کود نیتروژنه اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) رقم بم
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
17اثر کلرمکوات کلراید بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
18تعیین غلظت و زمان بهینه محلول پاشی سالیسیلیک اسید برای بهبود رشد جو در شرایط شور


دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
19ضرورت بررسی میزان شورشدن اراضی کشاورزی در اثر انتقال نمک توسط باد
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
20همبستگی قرائت های دستگاه القاءگر الکترومغناطیس (EM۳۸) با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در شرایط شور
نشریه پژوهش های خاک1393
21تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد جو، رطوبت و شوری خاک در طول فصل رشد، و بهره وری آب

نشریه پژوهش های خاک1396
22ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره وری آب در کانون های اصلی تولید پسته کشور (استان های کرمان، خراسان رضوی، یزد و سمنان)
نشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
23برآورد برخی ویژگیهای رشدی و مرتبط با شوری و تعیین حد آستانه تحمل به تنش شوری در گیاه خارمریم (Silybum marianum L.)
نشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
24اثر گلایسین بتائین بر برخی خواص مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی Salsola imbricata L. تحت تنش شوری
مجله پژوهش های تولید گیاهی1399
25ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری
مجله پژوهش های تولید گیاهی1399
26تاثیر اندازه بذر و قارچ کش کربوکسیل تیرام بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری
مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1391
27بررسی کمیت، کیفیت و قابلیت فرونشست املاح هوابرد در افزایش شوری خاک سطحی (مطالعه موردی: شمال دشت یزد- اردکان)
فصلنامه علوم آب و خاک1398
28ارزیابی کارایی مدل الخلافه در تخمین رطوبت بهینه خاکورزی و شاخص خمیرایی خاک
فصلنامه علوم آب و خاک1399
29ارزیابی محلول پاشی اسیدآمینه گلایسین بر میزان عملکرد گیاه بادرشبو Dracocephalum moldavica L در شرایط کم آبیاری
نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
30کنترل حرکت و تجمع عناصر در سطح خاک با خاکپوش کمپوست باگاس نیشکرامیر پرنیان

نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز ملی تحقیقات شوری

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز ملی تحقیقات شوری را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز ملی تحقیقات شوری

ردیفعنوان طرحسال نشر
1بررسی گزینه های مختلف استفاده از آب های شور و لب شور در استان یزد1391
2بررسی ومقایسه عملکرد ارقام و لاینهای گندم دوروم بین المللی در شرایط آب و خاک شوریزد1382
3بررسی تحمل به شوری لاینهای امیدبخش سورگوم علوفه ای1386
4بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری بر آبگذری خاک سطحی منطقه صدوق یزد1386
5تعیین آستانه تحمل به شوری دو لاین امیدبخش گندم1386
6تعیین ازت و فسفر مورد نیاز درختان بارور پسته در شرایط شور1386
7بررسی چگونگی حرکت املاح زیر منطقه توسعه ریشه اراضی تحت آبیاری شمال دشت یزد - اردکان1386
8ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم متحمل به شوری در آزمایشات پیشرفته منطقه ای عملکرد گندم1386
9جمع آوری و مقایسه عملکرد ارقام تجاری داخلی و خارجی جو در اراضی شور پایین دسته حوزه کرخه1388
10جمع آوری و مقایسه عملکرد ارقام تجاری داخلی و خارجی چغندرقند در اراضی شور پایین دست حوزه کرخه1388
11جمع آوری و مقایسه عملکرد ارقام تجاری داخلی و خارجی گندم در اراضی شور پایین دست حوزه کرخه1388
12بررسی نیاز آبشویی و تعیین حساسیت به شوری یونجه1389
13بررسی اثر متقابل شوری و تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان عقیمی گلچه های سنبله دو رقم گندم1389
14ارزیابی وضعیت شوری در اراضی تحت کشت گندم در مناطق مختلف کشور1389
15ارزیابی لاین های زودرس متحمل به خشکی گندم در شرایط شور استان فارس1391
16مقایسه سیستم های مختلف آبیاری بر روی تولید علوفه گیاهان شورپسند در شرایط شور1391
17تاثیر تنش شوری و رژیم های آبیاری بر تولید زیست توده کوشیا ‭(Kochia scoparia) ‬و روند شوری خاک1391
18ارزیابی سیستم های مختلف آبیاری قطره ای در اراضی شور استان یزد1392
19ارزیابی الگوریتم توازن انرژی سطحی زمین ‭(SEBAL) ‬در تخمین نیاز آبی پسته در شرایط شور1392
20اثر روش های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات خاک و عملکرد گندم در شرایط شور مناطق معتدل استان فارس1392
21اثرات مقادیر مختلف مصرف کودهای ازت و فسفر بر تولید گیاهان هالوفیت علوفه ای در شرایط شور1392
22تدوین برنامه راهبردی: مدیریت استفاده پایدار از منابع آب های نامتعارف و خاک های شور1392
23طرز کار و روش استفاده از شوری سنج چهار الکترودی1393
24ارزیابی تحمل به شوری لاین های تریتیکاله در استان فارس1393
25بررسی اثر کودهای ریز مغذی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه سیاهدانه‭(Nigella sativa) ‬در تنش شوری1393
26کمی سازی مولفه های اصلی تحمل به شوری در تعدادی از ارقام گندم ایرانی1394
27تعیین میزان تحمل به شوری در ژنوتیپ های برتر رازیانه ‭(Foeniculum vulgare Mill.) ‬و ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک آنها در تیمار شوری آب آبیاری1394
28مقایسه عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ های برتر بابونه آلمانی در شرایط شور1394
29بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی آلویه ورا1394
30تهیه نقشه پراکنش علف های هرز باغ های پسته مناطق شور با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) در استان یزد1394

کنفرانسهای برگزار شده مرکز ملی تحقیقات شوری

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز ملی تحقیقات شوری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز ملی تحقیقات شوری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز ملی تحقیقات شوری

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز ملی تحقیقات شوری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه مرکز ملی تحقیقات شوری

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات شوری تاکنون با 261 پژوهشگر از 58 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات شوری در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 137 مقاله نویسنده اول
  • 129 مقاله نویسنده دوم
  • 110 مقاله نویسنده سوم
  • 72 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز ملی تحقیقات شوری در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,217,003 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  Support