دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن

Studies of Quran Reading

دو فصلنامه علمی قرائت پژوهی بر اساس نامه ش د/۵۰۷/۴۸۱۷۶ در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ از شماره ۳ مطالعات قرائت قرآن نام گرفت.

نشریه «مطالعات قرائت قرآن» بر اساس آیین‌نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم مصوب ۰۹/ ۰۲ / ۱۳۹۸ در ارزیابی سال ۱۳۹۹موفق به کسب رتبه «ب» شده است.

محورهای کلی پذیرش مقالات:

۱. بررسی و تحلیل مبانی و اصول قرائات؛

۲. بررسی تطبیقی دانش قرائت با دانش‌های تفسیر، ادبیات، بلاغت، فقه، وقف و ابتدا و... ؛

۳. تحلیل ساختاری قرائت‌های مشهور؛

۴. تاریخ قرائات؛

۵. توجیه قرائات؛

۶. بررسی تطبیقی و تحلیلی شیوه‌های آموزش حفظ و قرائت قرآن؛

۷. بررسی و نقد آراء خاورشناسان قرائت‌پژوه؛

۸. تحلیل، بررسی و نقد قرائت‌های مشهور و شواذ؛

۹. بررسی اعجاز ادبی، بلاغی و موسیقایی قرآن؛

۱۰. احیای تحلیلی و تطبیقی تراث علوم و فنون قرائات؛

۱۱. تفسیر تطبیقی آیات مربوط به قرائات.