مقالات Iranian Journal of Veterinary Medicine، دوره 9، شماره 1