مقالات Iranian Journal of Veterinary Medicine، دوره 14، شماره 2