مقالات Journal Of Mirror Research، دوره 28، شماره 165