مقالات Iranian journal of Energy، دوره 20، شماره 1