مقالات Iranian Journal of Basic Medical Sciences، دوره 14، شماره 4