مقالات Iranian Journal of Basic Medical Sciences، دوره 16، شماره 5