مقالات Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine، دوره 5، شماره 4