مقالات Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine، دوره 9، شماره 1