مقالات Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine، دوره 6، شماره 1