مقالات Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine، دوره 12، شماره 3