پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه

Journal of Endowment and Charity Studies

پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه وابسته به پژوهشکده آلاء(مطالعات نوین وقف و امور خیر ) دانشگاه اصفهان، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۵ ضمن موافقت اصولی با دانشگاه اصفهان، موفق به اخذ مجوز از کمسیون نشریات وزارت علوم گردید و پیرو آن اقدام به دریافت مقاله می نماید ،این نشریه اولین پژوهشنامه دانشگاهی است که به طور تخصصی به مسائل و چالش های حوزه خیر و نیکوکاری می پردازد. این پژوهشنامه به منظورنشر دستاوردهای اصیل پژوهشی وقف و امر خیر، کمک به مسئله یابی و حل مسایل این حوزه و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشرمی شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن وهمچنین مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات این حوزه نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. این نشریه با محور موضوعات ذیل مقاله می پذیرد:

.۱پژوهش های اقتصادی و مدیریتی امر خیر؛

۲.پژوهش های تاریخی و تمدنی امرخیر؛

۳.پژوهش های دینی و حقوقی امر خیر؛

۴.پژوهش های فرهنگی و اجتماعی امر خیر.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)