طرح های جامع و تفصیلی و تاثیرات آن در مباحث شهری و اجتماعی

5 اسفند 1402 - خواندن 2 دقیقه - 70 بازدید

طرح های جامع و تفصیلی و تاثیرات آن در مباحث شهری و اجتماعی :

تهیه طرح های جامع از دهه 1340 و با تاسیس وزارت آبادانی و مسکن و در برنامه سوم عمرانی آغاز و زرح های جامع بعد از انقلاب با تغییر در شرح خدمات به طرح های توسعه،عمران و حوزه نفوذ نامیده شد.این طرح ها که در شهرهای کوچک و بزرگ و حتی روستاها به معنای الگو و نقشه راه کمک رسان مباحث توسعه می باشند در صورت عدم مطالعه و شناخت کافی و در نظر نداشتن برخی الزامات به گونه ای مخرب منجر به آسیب رساندن به شهر و توسعه آن شده و حتی خطرات و مشکلاتی را برای شهر ایجاد می نماید.لذا ایجاد و تهیه طرح های جامع و تفصیلی باید همه جانبه و با رویکردی چند بخشی و توجه به ابعاد گوناگون باشد چرا که نداشتن نگاه سیستمی و تک بعدی بودن می تواند منجر به ایجاد آسیب های مختلف در حوزه شهری و روستایی و ایجاد موضوعات شهری و اجتماعی و منظر شهری و ... نماید.تغییر معبر یا استقرار کاربری که به درستی صورت نگرفته شاید پس از شکل گیری و توسعه شهر به عنوان محلی برای بزه اجتماعی یا معظلی همچون گره ترافیکی را ایجاد نماید پس طرح های شهری (جامع و تفصیلی) باید همه جانبه و به گونه ای تهیه گردند که آینده موضوعات شهری را نیز برنامه ریزی کرده و مبحث جدید غیر قابل حلی را به مجموعه شهر اضافه ننمایند.

آسیب اجتماعیمعضلات اجتماعیطرح جامع شهریمنظر شهریطرح تفصیلی