آقای دکتر Ramin Karimzadeh

Dr. Ramin Karimzadeh

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176163)

89
30
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers