آقای دکتر Ahmad Azari

Dr. Ahmad Azari

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176171)

42
1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers