آقای دکتر Amirabbas Izadpanah

Dr. Amirabbas Izadpanah

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176158)

44
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers