آقای دکتر Hamid Ahmadi

Dr. Hamid Ahmadi

استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176315)

59
46
14
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers