آقای دکتر Saeed Ziaei-Rad

Dr. Saeed Ziaei-Rad

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176691)

59
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers