آقای دکتر Parviz Owlia

Dr. Parviz Owlia

استاد، دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176721)

26
53
1
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers