خانم دکتر Fatemeh Sefid Kon

Dr. Fatemeh Sefid Kon

استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180015)

72
243
92
86

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs