آقای دکتر Mohammad Reza Lotfalipour

Dr. Mohammad Reza Lotfalipour

استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177555)

31
47
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers