آقای دکتر Masoud Amelsakhi

Dr. Masoud Amelsakhi

استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177587)

80
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers