آقای دکتر Seyed Azim Hosseini

Dr. Seyed Azim Hosseini

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444385)

50
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers