آقای Bahman Kord

Bahman Kord

عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمهاباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177733)

28
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers