آقای دکتر Amir Sarafi

Dr. Amir Sarafi

دانشگاه باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177682)

106
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers