آقای Seyedyahya Abtahi

Seyedyahya Abtahi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179023)

33
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers