آقای دکتر Ali Shakoor

Dr. Ali Shakoor

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179720)

29
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers