آقای دکتر Gholamreza Roshan

Dr. Gholamreza Roshan

دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218452)

17
40
7
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs