آقای Amin Karimi

Amin Karimi

دکتری زبان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179827)

32
12
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers